Bölüm Staj Esasları

A. GENEL HUSUSLAR

1.AMAÇ 

Bölüm staj esaslarının amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde lisans öğrenimi gören öğrencilerin, izledikleri öğrenim programı çerçevesinde yapacakları yaz staj çalışmalarına ilişkin genel usul ve esasları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu esaslar İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğrencileri, akademik personeli ve sürecin yürütülmesinden sorumlu kişi ve birimleri kapsar.

3.DAYANAK

Bu esaslar; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgileri uyarınca hazırlanmıştır.

4.YÖNETİM

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü staj çalışmaları, bölüm başkanının her akademik yılın başında görevlendirdiği, bölüm staj koordinatörü tarafından yürütülür.


B. STAJ YERİ,SÜRESİ, DÖNEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

5.STAJ YERİ

5.1. Staj çalışmaları yurtiçi veya yurtdışı kamu veya özel kuruluşlarda yapılabilir.

5.2. Staj yapılacak işyerinin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği mesleği ile ilgili olması; proje, tasarım, ürün veya hizmet üretimi, araştırma-geliştirme işlevlerinden en az birini yerine getiriyor özellikte olması gereklidir.

5.3. Staj yeri bulma sorumluluğu temelde öğrenciye aittir. Öğrencilerin temin edip önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, Bölüm Staj Koordinatörü tarafından karar verilir.

5.4. Staj yapılacak iş yerinde mutlaka Malzeme Bilimi ve Mühendisi, Malzeme Mühendisi, Metalürji ve Malzeme Mühendisi veya Metalürji Mühendisi unvanına sahip en az bir kişi olmalıdır.

6.STAJ SÜRESİ

6.1. Staj süresi, haftada en az 40 saat çalışılmak üzere, toplam en az 8 iş haftasıdır. Bu süre içerisinde yapılacak staj bölümleri:

     a) Temel Staj : En az 4 iş haftası (20 iş günü)

     b) Meslek Stajı : En az 4 iş haftası (20 iş günü)

6.2.Stajlar kesintisiz olaraken az 20 işgünü olarak yapılmalıdır. Daha kısa süreli staj yapılamaz.

6.3. Öğrenciler en az 100 AKTS iş yükünü tamamlamak kaydı ile Temel Stajı ve en az 150 AKTS iş yükünü tamamlamak kaydı ile Meslek Stajını yapabilirler. Meslek stajını yapabilmek için temel stajın yapılmış olması gerekmektedir.

6.4. Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılamaz. Ancak, özel kurum ya da kuruluşlarda, resmi tatil dışındaki Cumartesi günlerinde de staj yapılabilir.

6.5.Bütün derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, son sınavlarına girdikleri tarihten itibaren dönem harcını yatırmak suretiyle altı aylık süre içinde stajlarını tamamlamalıdırlar.

7. DEĞERLENDİRME

7.1. Staj çalışması, staj raporu ve staj sicil formu Bölüm Staj Komisyonu’na teslim edildikten sonra ilgili dönem içerisinde bölüm başkanının onayı ile Bölüm Staj Komisyonutarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirilir.

7.2. Bölüm Staj Komisyonu gerekli gördüğü hallerde, öğrencileri staj çalışmaları ile ilgili olarak mülakata çağırabilir.

7.3. Staj raporları yetersiz görülen, çağrıldığı halde mülakata gelmeyen ya da mülakatta başarısız olduğuna karar verilen öğrencilerin staj çalışmaları Bölüm Staj Komisyonu tarafından tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir.

7.4. Staj raporu yetersiz görülen öğrencilerden düzeltme istenebilir. Bu öğrenci, en geç 1 (bir) ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Bu süre sonunda öğrencinin durumu, tekrar değerlendirilir.


C. ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI

8. STAJ SÜRECİNDE

8.1. Her öğrenci staj öncesinde aşağıdaki belgeleriBölüm Staj Koordinatörüne onaylatmak zorundadır.

     • “Staj Sicil Formu”

     • “SGK Formu”

8.2. Öğrenciler yaptıkları çalışmayı kapsayan staj raporunu, bölüm staj esaslarına uygun olarak, hazırlamakla yükümlüdür. Bu raporun ön kapağı işyeri staj sorumlusu tarafından onaylanır; onaysız staj raporları kabul edilmez.

8.3. Stajın yapıldığı kuruluş tarafından doldurulan Staj Sicil Formu, staj raporunun parçasıdır ve öğrencinin bölümüne posta ile gönderilir veya bölüme iletilmek üzere kapalı zarf içinde öğrenciye teslim edilir. Bu belgesi bölüme ulaşmamış öğrencinin çalışması değerlendirmeye alınmaz.

8.4. Staj raporu, staj bitimini izleyen dönemin ilk 2 haftası içerisinde Bölüm StajKoordinatörü’ne teslim edilir. Bölüm Staj Koordinatörü, geçerli mazereti kabul edilen öğrenciler için bu süreyi uzatabilir.

8.5. Staj raporu Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Rapor yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde rapor düzeltme için geri verilebilir.

8.6. Eğer staj raporu jüri tarafından kabuledilebilir bulunmaz ise öğrenciye tekrar hazırlanmak üzere geri verilebilir.

8.7. Yaz Stajını başarılı olarak tamamlayan öğrenci staj bitimini izleyen güz yarıyılında ilgili derse kayıt yaptırmalıdır.

9. UYULMASI GEREKEN KURALLAR

9.1. Staj yapan öğrencilerstaj yaptığı işyerinin çalışma ve güvenlik kurallarına, yasal kuralları ile yönetim ilkelerine, düzen ve disiplinine uymak ve işyerinde kullandığı her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçlere özen göstermekle sorumludur. Bu sorumlulukları yerine getirmemesinden veya getirememesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu durumda olan bir öğrenci hakkında ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

10. YURTDIŞI STAJ KURALLARI

10.1. Yurtdışında yapılacak olan staj çalışımları da yukarıda belirtilen ilgili kurallar doğrultusunda gerçekleştirilir ve değerlendirilir.


D.BÖLÜM STAJ ESASLARINDA BULUNMAYAN KONULAR

11. KARAR YETKİSİ

Bu esaslarda bulunmayan konular ilgili kararlar ilgili Bölüm Kurulu tarafından verilir.

12.YÜRÜRLÜLÜK

Bu esaslarİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer.

13.YÜRÜTME

Bu esaslarıİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı yürütür.


Başa Dön